Regulamin

Regulamin i warunki współpracy

1) Definicje

Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę o świadczenie usług w systemie ASI z firmą Verosoft Sp z o.o.  (dalej zwaną Verosoft) w formie pisemnej lub poprzez elektroniczna akceptację regulaminu i warunków współpracy.
ASI – Aktualizacja Sklepów Internetowych – jest to usługa świadczona przez firmę Verosoft Sp z o.o. zasadniczo polegająca na aktualizowaniu stanów magazynowych sklepu na podstawie informacji otrzymanych elektronicznie z hurtowni, z którymi współpracuje Klient
Menadżer Exportu – część usługi ASI udostępniona Klientowi i służąca do zarządzania parametrami aktualizacji stanów magazynowych w sklepie internetowym
Hurtownia – przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż hurtową produktów, z którym Klient zawarł umowę o współpracy
VeroSoft – marka firmy Verosoft Sp z o.o. zajmująca się dostarczaniem usług informatycznych.

2) Postanowienia ogólne.

Firma Verosoft Sp z o.o. działającą pod marką VeroSoft (dalej VeroSoft) z siedzibą w Warszawie udostępnia odpłatnie Klientowi platformę ASI Aktualizacja Sklepów Internetowych (dalej ASI). Głównym zadaniem ASI jest pobranie danych z hurtowni, z którymi współpracuje Klient, przetworzenie ich zgodnie z parametrami podanymi przez klienta w Menadżerze Exportu ASI i zaimportowanie ich do sklepu wskazanego przez klienta. ASI może również umożliwiać inne operacje na danych sklepu i hurtowni.

3) Obowiązki VeroSoft

VeroSoft zobowiązuje się w trakcie trwania umowy o współpracy z Klientem (podpisanej w formie papierowej lub zawartej w drodze elektronicznej poprzez potwierdzenie regulaminu i pierwsze zalogowanie się do systemu ASI) udostępnić platformę ASI dla uzgodnionych hurtowni oraz sklepów.
W trakcie trwania umowy o współpracy Verosoft będzie w imieniu Klienta lub własnym wykonywał czynności potrzebne do aktualizacji sklepów internetowych między innymi polegające na:
• Pobieraniu plików z cennikami ze wskazanych lokalizacji hurtowni
• Przetwarzaniu danych o produktach i ich cechach w systemie ASI
• Pobieraniu zdjęć produktów udostępnionych przez hurtownie
• Aktualizowaniu sklepów Klienta produktami pochodzącymi z hurtowni, z którymi klient współpracuje, znajdującymi się w plikach udostępnionych przez hurtownie,
jeśli dane przekazywane z hurtowni oraz aktualna wersja oprogramowania ASI pozwala na takie działania. Niniejszym
Verosoft udostępni Klientowi Menadżera Eksportu ASI, w którym Klient będzie mógł w dowolnym momencie on-line zmieniać parametry sprzedaży min.: ceny i przypisanie produktów do kategorii (zgodnie z instrukcją użytkowania systemu ASI). Verosoft zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Menadżera Eksportu – jednak nie dłuższych niż 12 godzin roboczych z wyjątkiem zapowiedzianych wcześniej przerw planowych lub niezapowiedzianych przerw konserwacyjnych w godzinach nocnych pomiędzy 23 a 5 rano.

4) Obowiązki Klienta

Klient ma obowiązek nawiązać współpracę z hurtownią (zgodnie z wymaganiami hurtowni), której produkty zamierza prezentować w swoim sklepie
Klient ma obowiązek uiścić hurtowni wszelkie opłaty wymagane przez hurtownię za udostępnienie plików z cennikami, jeśli takie opłaty występują (np.: hurtownia Azymut)
Klient niniejszym potwierdza, że ma zgodę hurtowni, czy producentów lub posiada prawa autorskie do umieszczania w integrowanym przez VeroSoft sklepie informacji i materiałów dostarczanych przez hurtownię lub producenta a w szczególności: opisów, zdjęć produktów, informacji dodatkowych charakteryzujących produkt.
Klient ma obowiązek w przeciągu jednego dnia poinformować VeroSoft o zaprzestaniu współpracy z hurtownią lub o istotnych zmianach we współpracy mających wpływ na aktualizację sklepów internetowych.
Klient ma obowiązek przekazać VeroSoft istotne informacje mające wpływ na świadczenie usługi ASI otrzymane od hurtowni lub producenta, z którą współpracuje.
Klient przekaże VeroSoft wszelkie niezbędne dane dotyczące sklepu a w szczególności dane do logowania się do serwisów wymaganych do automatycznego aktualizowania parametrów sprzedaży przez system ASI.
Klient upoważnia Verosoft do kontaktu w imieniu Klienta z hurtownią w sprawach związanych z przeprowadzeniem lub utrzymywaniem integracji.
Klient przed rozpoczęciem korzystania z systemu ASI ma obowiązek zapoznać się z instrukcją użytkowania systemu ASI (udostępnioną w formie filmów instruktażowych w serwisie yuotube.com [http://www.youtube.com/user/VeroSoftASI?feature=mhee] oraz w formie informacji tekstowych zawartych na stronie verosoft.pl i verosoft.com.pl)
Klient wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji na adres mailowy związanej z działalnością firmy Verosoft Sp z o.o.

5) Cena

Cena za świadczenie usługi ASI jest zawarta w cenniku świadczenia usług udostępnionym na stronach witryny Verosoft.pl Cennik może być zmieniany przez Verosoft bez zmian w umowie o współpracy z klientem, ale aby zagwarantować Klientowi stabilność i przewidywalność współpracy poszczególne pozycje cenowe nie mogą być zmieniane częściej niż raz na 90 dni (postanowienie to nie dotyczy cen zmienianych w drodze wzajemnych ustaleń pomiędzy Klientem a VeroSoft).
W przypadku braku akceptacji nowego cennika przez Klienta – Klient ma prawo do odstąpienia od kontynuowania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przeciągu 30 dni od daty zmiany cennika. Zerwanie umowy powinno mieć formę pisemną i zostać dostarczone na adres kontaktowy VeroSoft.
Cennik musi zostać opublikowany na stronach Verosoft.pl przynajmniej na 10 dni przed datą jego zmiany. Inaczej będzie on obowiązywał od początku kolejnego miesiąca kalendarzowego.
Dodanie każdego nowego sklepu lub hurtowni do systemu ASI przez Klienta będzie się wiązać z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem lub ustalaną indywidualnie w drodze wzajemnych ustaleń. Do momentu uzgodnienia ceny w drodze wzajemnych ustaleń będzie obowiązywać cena cennikowa.
Za usługi niestandardowe nie objęte cennikiem, jak np. stworzenie nowej funkcjonalności w ASI lub inne prace wykonane przez VeroSoft – Klient zapłaci firmie VeroSoft wynagrodzenie ustalone indywidualnie przez strony.
Cena widoczna w cenniku jest ceną z rabatem, który jest naliczany w ciągu całego czasu współpracy pod warunkiem, że Klient zamieści na głównej stronie sklepu obsługiwanego przez system ASI przez cały czas trwania niniejszej umowy informację, że integrację sklepu i hurtowni przeprowadza system ASI firmy VeroSoft. Informacja ta może zostać przygotowana indywidualnie przez VeroSoft w uzgodnieniu z Klientem lub wstawiona standardowo w stopkę sklepu w postaci krótkiego linku. Informację tę w sklepie może umieścić Klient lub Verosoft.
Klient nie musi umieszczać takie informacji lecz w takim przypadku wszystkie ceny zwiększają się o 50% ich nominalnej wartości zawartej w cenniku.
Ceny podane w cenniku są cenami netto. Do cen tych należy doliczyć 23% VAT. Opłaty są naliczane z góry za miesiąc użytkowania ASI a termin płatności wynosi 3 dni.
W przypadku opłacenia przez Klienta usług VeroSoft za okres dłuższy niż miesiąc, średnia cena świadczenia usługi w jednym miesiącu jest niższa niż w przypadku opłacania pojedynczych miesięcy. Jednak opłata taka jest robiona z góry za cały okres i jest bezzwrotna nawet jeśli Klient zrezygnuje ze świadczenia usług VeroSoft przed okresem, za który zapłacił.
Niniejszym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej na wskazany kontaktowy adres mail zgodnie z dokumentem: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 r.
W przypadku nie opłacenia faktury w terminie 5 dni, (przez co rozumiemy nie zaksięgowanie wpłaty na rachunku VeroSoft wskazanym na stronach serwisu verosoft.pl) VeroSoft ma prawo do niezwłocznego zaprzestania świadczenia usługi. Świadczenie usługi zostanie wznowione w przeciągu 5 dni roboczych od daty opłacenia wszystkich zaległych faktur.

6) Okres testowy

VeroSoft dla zapewnienia pełnego komfortu sprawdzenia prawidłowości działania platformy ASI oferuje Klientom okres testowy. Okres ten służy do pełnego sparametryzowania systemu, sprawdzeniu przez Klienta poprawności działania i zgłoszenia wszelkich uwag. Po okresie testowym zarówno Klient jak i Verosoft mogą odstąpić od umowy lub kontynuować współpracę na warunkach umownych lub zgodnych z cennikiem. VeroSoft nie pobiera opłat za okres testowy i również ten okres wyłączony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z niewłaściwym lub brakiem świadczenia usługi. W przypadku nie kontynuowania współpracy po okresie testowym, tzn. nie opłacenia pierwszej faktury za usługi, Klient jest zobowiązany usunąć wszelkie wyniki pracy i działania systemu ASI ze swojego sklepu lub może to zrobić VeroSoft bez uzyskiwania dodatkowych zgód od Klienta. Od obowiązku tego można odstąpić za pisemną zgodą VeroSoft.

7) Odpowiedzialność VeroSoft

VeroSoft bierze odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu ASI i będzie rozwiązywał nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta na email kontaktowy crm@verosoft.pl w możliwie najkrótszym czasie, ale nie dłużej niż w przeciągu 72 godzin roboczych, chyba że błąd będzie leżał poza bezpośrednim wpływem VeroSoft. VeroSoft bierze odpowiedzialność wyłącznie za prawidłowe funkcjonowanie systemu ASI. Zgłoszenia Klienta dotyczące zmian funkcjonalnych lub rozszerzenia działania ASI oraz innych prac, będą przedmiotem analizy i indywidualnej wyceny VeroSoft.
Do prawidłowego funkcjonowania systemu Klient w niektórych przypadkach będzie musiał udostępnić dane dostępowe np.: do sklepu, bazy danych lub serwera ftp. Verosoft gwarantuje nie udostępnianie tych danych osobom trzecim i wykorzystanie ich jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu.
Verosoft nie może wziąć odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie systemów podmiotów trzecich oraz Klienta między innymi: systemów informatycznych hurtowni; dostępności i poprawności plików z asortymentem; prawidłowego funkcjonowania oprogramowania sklepu klienta; sprawnego funkcjonowania serwerów, na których jest zainstalowany sklep klienta; za zmiany dokonane przez klienta (lub osoby, którym klient udostępnił hasło) w Menadżerze Exportu; za zabezpieczenie komputera, z którego korzysta klient w zakresie antywirusowym lub przed programami szpiegującymi i inne kwestie organizacyjno informatyczne nie będące w bezpośrednim polu oddziaływania Verosoft.
W przypadku nie rozwiązania zgłoszenia będącego w bezpośrednim polu oddziaływania Verosoft we wskazanym wcześniej terminie – Klient może wnioskować o obniżenie kwoty abonamentu proporcjonalnie do ilości dni kiedy błąd wskazany w reklamacji uniemożliwiał prawidłowe funkcjonowanie sklepu.
Verosoft ponosi odpowiedzialność (bez względu na wskazywany przez Klienta rozmiar strat bezpośrednich i pośrednich) maksymalnie i jedynie do wysokości jednorazowej miesięcznej opłaty dokonanej przez klienta. Odszkodowanie we wskazanej wyżej kwocie może być naliczone nie częściej niż raz w miesiącu i tylko w miesiącu, którego dotyczy zgłoszenie.
Verosoft nie bierze odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawu lub działania przestępcze dokonywane przez osoby trzecie a polegające na wykradaniu danych i haseł, niszczeniu lub zmianie danych i płynące z tego konsekwencje dla Klienta.

8) Znaki towarowe oraz zastrzeżenia rozwiązania VeroSoft

Wykorzystywanie przez Klienta nazwy VeroSoft, logo VeroSoft, Materiałów oraz innych niż Materiały składników ASI (w tym elementów graficznych oraz układu i kompozycji – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody VeroSoft. VeroSoft informuje, iż przysługuje mu prawo do koncepcji ASI rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Klienta jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia ASI

9) Kontakt

Wszelkie informacje dotyczące ważnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem platformy ASI oraz wzajemne ustalenia co do zapisów nie wymagających zmiany w umowie będą wysyłane na adres mailowy:
crm@verosoft.pl

10) Okres wypowiedzenia umowy

Zarówno Klient jak i Verosoft może wypowiedzieć umowę jednostronnie z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia bez podania przyczyn. W przypadku naruszeń prawa lub regulaminu Verosoft może wypowiedzieć umowę i odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym.

11) Prawo właściwe

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a VeroSoft, której przedmiotem są usługi świadczone VeroSoft na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez VeroSoft będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy