Regulamin programu Resellerskiego

Regulamin programu resellerskiego VeroSoft Sp. z o.o.

  • 1 Definicje
  • 2 Przedmiot regulaminu
  • 3 Produkty i Usługi
  • 4 Wynagrodzenie i rozliczenia
  • 5 Zasady współpracy
  • 6 Wizerunek VeroSoft Sp z o.o.
  • 7 Okres obowiązywania współpracy i warunki zakończenia
  • 8 Prawa własności
  • 9 Zachowanie poufności
  • 10 Postanowienia końcowe

§1 Definicje

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu są użyte pojęcia z poniższej listy – mają one następujące znaczenie:

Dostawca, Verosoft – spółka VeroSoft Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Powstańców Śląskich 85 m. 145, 01-355 Warszawa;

Reseller – Podmiot gospodarczy zarejestrowany w Programie Resellerskim VeroSoft Sp z o.o.;

Klient VeroSoft Sp z o.o. (Klient, Klient Dostawcy) – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów, która opłaciła co najmniej jedną fakturę vat z tytułu sprzedaży produktu lub świadczenia usługi przez VeroSoft Sp z o.o.;

Klient Resellera – Klient, pozyskany przez Resellera w zakresie sprzedaży produktów lub usług dostarczanych przez VeroSoft Sp z o.o.;
Program Resellerski (Program) – dobrowolna i niewyłączna współpraca pomiędzy Stronami polegająca na dystrybucji produktów i usług VeroSoft Sp z o.o. na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz innych szczegółowych pisemnych ustaleniach między stronami;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Panel Resellera – serwis internetowy www dostępny pod adresem wskazanym przez VeroSoft;

Produkty, Usługi – oferowane przez VeroSoft Sp z o.o. produkty i usługi wymienione w Panelu Resellera oraz produkty i usługi niestandardowe, które mogą być zamówień zawieranych lub realizowanych przez Dostawcę;

§2 Przedmiot regulaminu

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Stronami Programu Resellerskiego, w ramach którego Reseller pozyskuje Klientów na Produkty i/lub Usługi Dostawcy.
Rejestrując się w Programie Resellerskim Reseller akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

§3 Produkty i Usługi

Produkty i Usługi będące przedmiotem współpracy Stron wyszczególniono w Panelu Resellera lub przekazano w inny sposób.
Ilość i rodzaj Produktów i Usług może ulec zmianie w dowolnym momencie, w trakcie współpracy Stron i jest uzależniona od aktualnej oferty Dostawcy, a także wypełniania warunków współpracy przez Resellera.
Reseller jest informowany o zmianach w ilości, rodzaju oraz cenie Produktów i Usług za pośrednictwem Panelu Resellera lub poprzez publikację na stronie www Verosoft.pl lub mailowo. Zmiany w ofercie Dostawcy obowiązują Strony od momentu ich opublikowania lub poinformowania o nich Resellera

§4 Wynagrodzenie i rozliczenia

Reseller jest uprawniony do oferowania Produktów i Usług Dostawcy na zasadach i warunkach (w tym cenach) określonych w Panelu Resellera lub na stronie www verosoft.pl oraz w innych ustaleniach przekazanych przez Verosoft (takie ustalenia są nadrzędne nad informacjami publikowanymi w innych miejscach).

Verosoft każdorazowo akceptuje lub nie akceptuje pozyskanych przez Resellera Klientów i ma pełne prawo nie rozpocząć lub odstąpić od świadczenia usług dla Klienta pozyskanego przez Resellera bez podania uzasadnienia.

Reseller w zamian za pozyskanie klienta na usługi Verosoft otrzymuje wynagrodzenie w wysokości od 10% do 20 % wartości każdego rachunku, który został wystawiony i opłacony przez Klienta.

Wynagrodzenie dotyczy jedynie usług w pełni świadczonych przez VeroSoft, a nie dotyczy usług odsprzedawanych lub refakturowanych przez Verosoft (typu: dzierżawa serwera, sprzedaż platformy sklepowej, w której to VeroSoft jest resellerem innej firmy, itp.).

Wynagrodzenie nie jest należne przy zakupie usług lub produktów na własny użytek Resellera.

Wysokość procentowa wynagrodzenia jest ustalona w drodze wzajemnych ustaleń stron i potwierdzona przez Verosoft w drodze mailowej.

Wynagrodzenie w przypadku usług abonamentowych pozyskanych dla VeroSoft przez Resellera zostaje wypłacane Resellerowi przez cały czas korzystania Klienta z usługi pozyskanej dla Verosoft przez Resellera do momentu, albo zakończenia współpracy z Klientem, albo zakończenia współpracy pomiędzy Verosoft i Resellerem.

Wynagrodzenie w przypadku usług jednorazowych (typu oprogramowanie zmiany w działaniu usługi) pozyskanych dla VeroSoft przez Resellera zostaje wypłacane Resellerowi jednorazowo.
Wynagrodzenie jest wypłacane jedynie od faktur w pełni opłaconych przez Klienta. Wynagrodzenie staje się należne Resellerowi w miesiącu opłacenia faktury przez Klienta, decyduje data uznania rachunku VeroSoft.

Podstawa wynagrodzenia należnego Resellerowi jest pomniejszana o wartość faktur korekt VAT, zwrotów pieniężnych wypłaconych, lub innych zadośćuczynień przyznanych Klientowi.

Na koniec każdego ustalonego z resellerem okresu rozliczeniowego i jeśli wartość naliczonych prowizji przekroczyła wartość 500 zł netto Verosoft przygotowuje Zestawienie rozliczenia należnego wynagrodzenia i przedstawia Resellerowi. Na tej podstawie Reseller wystawia Verosoft fakturę VAT, którą Verosoft opłaca w terminie 14 dni od daty otrzymania na wskazane przez Resellera konto bankowe.
Wynagrodzenie nie jest naliczane od usług lub produktów, które nie zostały bezpośrednio pozyskane przez Resellera, a były wynikiem współpracy i innych odrębnych ustaleń Verosoft z Klientem.

Wysokość i warunki udzielanego każdorazowo Resellerowi przez Dostawcę rabatu lub wysokość prowizji mogą ulec zmianie w trakcie współpracy i są uzależnione od aktualnej oferty Dostawcy oraz wypełniania warunków współpracy przez Resellera.

Reseller jest informowany przez Dostawcę o zmianie wysokości i udzielonego rabatu lub wartości prowizji za pośrednictwem Panelu Resellera lub poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) Dni roboczych. Zmiany w wysokości i warunkach wynagradzania Resellera obowiązują Strony od momentu opublikowania zmian.

Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączona zostaje możliwość domagania się przez każdą ze Stron jakiejkolwiek rekompensaty czy zwrotu wydatków i/lub kosztów związanych ze współpracą, chyba że Strony postanowią inaczej w drodze odrębnych ustaleń.

§5 Zasady współpracy

Reseller, który jest zainteresowany współpracą w ramach Programu Resellerskiego musi zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu.

Reseller ma obowiązek zapoznać się i stosować do Instrukcji korzystania z programu resellerskiego dostępnej na stronie verosoft.pl

Wszelka komunikacja dotycząca nawiązania, realizowania lub zakończenia współpracy powinna być kierowana przez Resellera na adres mailowy crm@verosoft.pl

Reseller ma obowiązek wystawić fakturę na wysokość uzyskanych prowizji nie częściej niż raz na miesiąc na podstawie przekazanego przez Verosoft Zestawienia rozliczeniowego należnego wynagrodzenia. Faktury wystawione na inne kwoty lub zawierające błędy będą uważane za nieprawidłowe i nie będą opłacane przez Verosoft. Dostawca zobowiązuje się do uregulowania poprawnie wystawionych faktur do 14 dni od daty ich doręczenia.

Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany poziomów rabatowych i/lub wysokości prowizji w dowolnym momencie z wyprzedzeniem minimum trzydziestu (30) dni kalendarzowych. Zmiany poziomów rabatowych i/lub wysokości prowizji obowiązują Strony z momentem ich opublikowania.

Korzystanie z Produktów i/lub Usług Dostawcy odbywa się na zasadach określonych w licencjach i/lub regulaminach ustanowionych przez Dostawcę dla poszczególnych Produktów lub Usług.

Po pierwszym zakupie Reseller jest uprawniony umieścić w ramach zasobów posiadanej przez siebie witryny internetowej znak graficzny pt. „Autoryzowany Reseller VeroSoft”.

Znak graficzny pt. „Autoryzowany Reseller VeroSoft” prowadzi (jako odniesienie internetowe tj. link) do podstrony w serwisie VeroSoft.pl, na której będzie zawarta informacja potwierdzająca fakt współpracy Dostawcy z Resellerem.

§6 Wizerunek VeroSoft Sp z o.o.

Reseller jest zobowiązany do nie działania na szkodę Dostawcy, a w szczególności do nie podejmowania i nie angażowania się w żadną aktywność w żadnym z mediów tradycyjnych – takich jak radio, prasa, telewizja – i/lub mediów internetowych, a także innych niewymienionych powyżej, które mogą naruszyć wizerunek i dobra osobiste Dostawcy. Reseller jest zobowiązany do nie używania jakichkolwiek znaków, oznaczeń, symboli, słów, zwrotów lub treści mogących wprowadzić w błąd odbiorcę w/w komunikatów i wywołać w nim wrażenie obcowania bezpośrednio z Dostawcą. Reseller jest zobowiązany do postępowania w taki sposób, aby nie powodować niebezpieczeństwa mylenia go z Dostawcą lub aby nie sprawiać wrażenia, że jest Dostawcą bądź innym podmiotem trzecim lub osobą powiązaną z Dostawcą w sposób inny niż współpraca w ramach Programu Resellerskiego.

Na okres trwania współpracy z Dostawcą, Reseller zobowiązuje się do:
1) stworzenia i utrzymania podstrony w serwisie www Resellera dotyczącej usług i produktów VeroSoft Sp z o.o..

2) nie modyfikowania znaków i materiałów reklamowych przekazanych Resellerom przez Dostawcę.

§7 Okres obowiązywania współpracy i warunki zakończenia

Współpraca pomiędzy Stronami w ramach Programu Resellerskiego zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Dostawca jest upoważniony zakończyć współpracę w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. Dostawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Resellera w jeden z dowolnie wybranych sposobów: pocztą elektroniczną, telefonicznie, pocztą tradycyjną (papierową), poprzez panel Resellera.

Reseller jest upoważniony zakończyć współpracę w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny poprzez poinformowanie o tym dostawcę mailowo pod adresem crm@verosoft.pl

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony stwierdzają, że wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej współpracy nie skutkuje samo przez się powstaniem jakiegokolwiek roszczenia wobec Dostawcy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

§8 Prawa własności

Reseller jest zobowiązany do zachowania wszelkich oznaczeń słownych, graficznych oraz słowno-graficznych, a także innych symboli Dostawcy, którymi oznaczone są Produkty i Usługi.

Reseller zobowiązany jest poinformować Klienta, że usługi udostępniane Klientowi w okresie trwania umowy pomiędzy Klientem a Verosoft, są realizowane przez systemy informatyczne będące wyłączną własnością Verosoft i prawo własności tych systemów nigdy nie przechodzi w żadnej części na Klienta.

Efekty prac programistycznych modyfikujących działanie usług Verosoft opłacanych przez Klienta są udostępniane Klientowi jedynie w okresie trwania współpracy pomiędzy Verosoft i Klientem. Kod źródłowy zawsze pozostaje własnością Verosoft i nie jest udostępniany Klientowi.

Reseller otrzymuje uprawnienia do systemów Verosoft i zobowiązuje się działać zgodnie z instrukcjami ich użytkowania przekazanymi przez Verosoft. W przypadku wątpliwości co do działania systemu – Reseller jest zobowiązany zaprzestać działania; wysłać zapytanie na adres crm@verosoft.pl i powrócić do działania dopiero po otrzymaniu wyjaśnień z Verosoft.

Reseller nie ma prawa przekazać danych dostępowych do systemów Verosoft osobom trzecim bez pisemnej zgody Verosoft.

§9 Zachowanie poufności

Wszystkie aspekty i warunki współpracy pomiędzy Stronami są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (Informacje Poufne), w szczególności dane dotyczące Dostawcy, stosowanych przez Dostawcę zasad, polityk, strategii i planów sprzedaży, marketingu, public relations, a także dane Klientów Dostawcy oraz Klientów Resellera.
Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych nie będzie ujawniać Informacji Poufnych, z wyjątkiem ujawnienia ich spółkom grupy kapitałowej Strony, a także tym pracownikom, zleceniobiorcom lub profesjonalnym doradcom, którzy: (i) złożyli pisemne oświadczenie, w którego treści zobowiązali się do zachowania ww. informacji w poufności albo (ii) są zobowiązani do zachowania ww. informacji w poufności na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych zapewnia, że ww. osoby korzystać będą z Informacji Poufnych tylko i wyłącznie w celu wykonywania dotyczących tej Strony praw i obowiązków wynikających z niniejszej współpracy oraz będą dokładać należytych starań by zachować poufność tych informacji. Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych jest uprawniona do ujawnienia Informacji Poufnych w przypadkach przewidzianych prawem po uprzednim odpowiednim poinformowaniu o takiej konieczności Stronę będącą ujawniającym Informacje Poufne.

§10 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Żadna ze Stron nie może formułować jakichkolwiek publicznych oświadczeń dotyczących współpracy w ramach Programu Resellerskiego bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem po uprzednim odpowiednim poinformowaniu o takiej konieczności drugiej Strony.
Reseller nie może dokonać przelewu praw (wierzytelności) wynikających ze współpracy w ramach Programu Resellerskiego bez uprzedniej zgody Dostawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie (lub kilka z nich) niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Regulaminu, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane zostało wystąpieniem Siły Wyższej. Reseller jest informowany przez Dostawcę o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) Dni roboczych.